چه درمانی برای شپش وجود دارد ؟

چه درمانی برای شپش وجود دارد ؟

صرف نظر از نوع شپش ، برای از بین بردن کامل شپش ، سه مرحله باید انجام شود :

کشتن شپش و بیرون کردن آنها از موی سر

کشتن و یا پوک کردن رشک ها  و جلوگیری از رسیدن آنها به مرحله بیرون امدن از تخم

ضد عفونی کردن نواحی درگیر و لباس ها

( توصیه می‌شود هر قسمت از خانه  و یا بهتر بگویم تمام خانه که فکر می‌کنید ممکن است تخم شپش ریخته باشد را جارو کنید)

استفاده کردن تمامی افراد خانواده از لوسین مو یاس نوید  برای جلوگیری از عودت آلودگی و انتقال آن

استفاده کردن از  لوسین مو یاس نوید ،که همزمان با نابودی شپش ها ، تمام رشک ها را پوک کرده  و به مرور زمان رشک ها می ریزند و دیگر به مرحله بیرون آمدن از تخم نمی رسند و در نتیجه تولد شپش رخ نمی دهد و چرخه زندگی آنها مختل می شود .

Leave a Reply

Your email address will not be published.