چرخه زندگی شپش سر

 

چرخه عمر شپش

شپش درسه حالت زیر وجود دارد:

نیت :

که همان تخم شپش است که دو تا سه میلی متر طول دارد، زرد یا سفید رنگ است و در بسیاری از موارد می‌تواند با شوره سر اشتباه گرفته شود و دیدن آن‌ها کار به نسبت دشواری است.و قدرت اتصال انها با مو بسیار محکم و جدا کردن آنها تازمانی که زنده هستند غیر قابل ممکن هست و محلول ترنم آرامش این کار را ممکن و بلکه آسان کرده است

( مراحل ۱ تا ۵ – تصویر زیر )

نمف :

نیت یا تخم شپش تبدیل به یک نوزاد شپش به نام نمف می‌شود، که هفت روز بعد از تخم ریزی به شپش بالغ تبدیل می‌شود و برای ادامه زندگی از خون انسان تغذیه می‌کند.و در صورت بیرون امدن از موی سر ،مرگ آنها حتمی هست .

( مراحل ۶ تا ۹ – تصویر زیر )

شپش بالغ :

اندازه یک دانه کنجد به رنگ خاکستری مایل به طوسی است که می‌تواند تا سی روز روی سر انسان زندگی کند و از خون تغذیه کند. و در این مدت تخم گذاری میکند که راهی برای بقای نسل شپش در سر هست که کار جداسازی و پاکسازی سر از شپش را بسیار سخت میکنداما اگر شپش بالغ از مو جدا شود، خواهد مرد زیرا زندگی شپش وابسته به انسان هست و در بیرون از ان قادر به ادامه حیات نیست

( کادر بیضی شکل – تصویر زیر )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.